ON-LINE MARKETING SPECIALIST

What is a social firm

Sociální podnik v kostce

Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Pojďme se společně podívat, jak tyto znaky naplňuje náš sociální podnik PTL, s.r.o.

1. Sociální podnik plní společensky prospěšný cíl

Společnost PTL, s.r.o. se přihlásila k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců.
 
Tento cíl je včleněn do zakládací listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.
 

2. Sociální podnik naplňuje sociální prospěch

Zaměření společnosti PTL, s.r.o. je na integraci osob se zdravotním postižením (OZP) do běžného života. V současné době zaměstnáváme 5 OZP, tj. 83 % ze všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu smlouvu o vymezení šesti chráněných pracovních míst s Úřadem práce v Pelhřimově.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Na pravidelných poradách jsou probírány stavy jednotlivých zakázek, finanční výsledky firmy a další záležitosti týkající se sociálního podniku.

I tento aspekt je zapsán v obchodním rejstříku: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné výrobní porady, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.“
 

3. Sociální podnik má i ekonomický prospěch

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.
 
I tento princip máme vtělen do zakládacích dokumentů a bude podrobován kontrole odpovědných úřadů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) reinvesticí zisku ve výši více než 50  % zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj produktů firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.“
 

4. Sociální podnik vykazuje i environmentální prospěch

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit je environmentální prospěch.
 
Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. V maximální možné míře využíváme také oboustranný tisk. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naší činnosti. Máme tiskárnu Energy Star, pracujeme na úsporných noteboocích atd.
 
V sídle společnosti provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).
 
Zaměstnanci z větší části pracují z domova. Díky tomu dochází ke snižování emisí CO2 emitovaných při dojíždění do práce.
 
Tento znak je také vtělen do zakládacího dokumentu společnosti: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) rozvojem podnikatelské činnosti na konceptu enviromentálního prospěchu – udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí – řešením konkrétního enviromentálního problému (t.j. zejména snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů).“
 

5. Sociální podnik se aktivně snaží i o místní prospěch

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost zaměřujeme především na subjekty Humpolecka a Pelhřimovska.

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například papíry, další spotřební materiál, vybavení firmy (notebooky, telefony) a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem z okresu Pelhřimov.
 
Všichni zaměstnanci žijí v okrese Pelhřimov.
 
Úzce spolupracujeme s Místní akční skupinou: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s., a dalšími neziskovými organizacemi v regionu.
 
Opět máme povinnost naplňování tohoto principu včleněnu do zakládací listiny. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) spoluprací s lokálními subjekty, kdy do výběrových řízení budou zařazeny místní firmy a podnikatelé včetně podpory lokálních aktivit a potřeb z důvodu podpory rozvoje regionu.“
 
Vidíte, není toho málo. To vše musí sociální podnik splňovat, a tím se liší od „běžných“ komerčních subjektů. V naší společnosti PTL, s.r.o. naplňování těchto principů vytváří úžasnou tvůrčí atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se nejen v odbornosti, ale i v začleňování do běžného života. To je účel integračních sociálních podniků. Přečtěte si o příbězích našich zaměstnanců více. Budeme rádi, pokud nám dovolíte stát se součástí vašeho příběhu prezentace na internetu.
 
Podpora ze strany státu pro naplňování všech principů sociálních podniků je minimální. Nám se, jako jedněm z mála, podařilo získat dotaci z OPZ (Operačního programu zaměstnanost) na rozjezd. Nicméně naše hospodaření musí být na dotacích nezávislé, neboť tento zdroj financování sociálních podniků není automatický, ani dlouhodobý.

Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje sociální podnik

Employee profiles > Pavel Brabec

Pavel Brabec

Profile:
After years of stereotypical work, I got a chance to do something new. I learned online marketing as a self-taught person. PPC is changing every day and what worked yesterday may not work today. In addition to PPC advertising, I take care of keyword analysis at the PTL agency.

Skills:
Google Ads and Sklik campaign settings and management, keyword analysis.

Experience:
Five years in a marketing company and a social firm.

Employee profiles > Eva Liberdová

Mgr. Eva Liberdová

Profile:
I started marketing and SEO in a non-profit, where I was in charge of the website’s content and its administration. Since 2014, I have been involved in online advertising and paid campaigns on Google Ads and Sklik Seznam. I have a compound Google Ads certification.

Skills:
Keyword analytics. Competition analytics. Marketing analysis.
Settings, administration, data analytics for Google Ads and Sklik campaigns.

Experience:
Get the most relevant visitors and potential customers of the website and e-shops with the smallest possible amount of money. Optimization itself takes time that pays off.

Employee profiles > Vít Skála

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Profile:
I am one of the first Internet users in the Czech Republic. 🙂 I have been actively using it since 1992 and I was fascinated by this network from the very beginning. Since 1998, the Internet has been making a living more or less at various stages. In 2016, I founded a social firm specializing in internet marketing.

Skills:
Within PTL, I focus on business activities, marketing strategies and I try to ensure that both our employees and customers are constantly as satisfied as possible.

Experience:
In 1998, I founded the first forestry portal in the Czech Republic. I have a number of successful and less successful internet projects. 😉

In the years 2002–2003, I was the chairman of the Center for Electronic Commerce, a specialist section of the Czech Society for System Integration. Since 2016, I have been the Vice-Chairman of the Czech Association of Scientific and Technical Societies.

 

Employee profiles > Vojtěch Hulinský

Mgr. Vojtěch Hulinský

Profile:
I enjoyed writing from an early age, but I didn’t believe I could make a living from it – and chose a more pragmatic education and job. After several years of uncreative and stereotypical work, I had a chance to do what really fulfills me. I immediately jumped on it. And since then, I haven’t looked back!

Skills:
Copywriting – senior, SEO – junior.

Experience:
Leading Czech e-shop, several marketing agencies and own business.

Employee profiles > Hana Skálová

Hana Skálová

Profile:
I love visual communication more than any other type of communication. Graphic design and art have always been an essential part of my life. I realized that I needed to do something more creative in high school than just remembering formulas and other information that my brain just couldn’t handle anymore. I do not regret any decision because the graphic arts school allowed me to find my potential and do what I enjoy. I’ve been recently studying at the University of Suffolk in the UK, and I’m looking forward to other exciting challenges that life may bring me.

Skills:
Graphic Design, Web Design, Photography, Video Production, Animation, Screenwriting.

Experience:
Cooperation with a few companies, commissions, self-initiated work.