Hrdě se hlásíme k principům sociálního podnikání 

Sociální podniky jsou významnou součástí tzv. sociální ekonomiky. Ekonomiky, která více než finanční obohacení zdůrazňuje sociální, místní a environmentální aspekt. To ovšem neznamená, že by sociální podnik nemohl dosahovat zisku nebo měl být placen za činnosti, po kterých není poptávka.

V České republice se mohou sociálním podnikem nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). I když tyto podmínky nejsou nijak legislativně ukotveny, jsou obecně přijímány. Závazné jsou pro subjekty, které čerpají dotace z Evropského sociálního fondu (ESF).

Principy sociálních podniků

Pojďme se společně podívat, jak tyto znaky naplňuje náš sociální podnik PTL, s.r.o. A to i když nás k jejich naplňování žádný předpis nenutí. Čerpání dotace z ESF máme úspěšně za sebou, období udržitelnosti není stanoveno a je tak čistě naším dobrovolným rozhodnutím v naplňování těchto principů pokračovat.

1. Společensky prospěšný cíl

Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Tento cíl máme včleněn do zakládající listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.

Narozdíl od běžných komerčních subjektů, které jsou zakládány za účelem dosahování zisku, naším cílem je pomáhat osobám zdravotně postiženým (OZP) a zdravotně znevýhodněným (OZZ) k návratu na trh práce. V některých případech jsme jediná možnost, jak těmto osobám zajistit pracovní uplatnění, neboť zdravotní omezení jim neumožňuje běžné vytížení v komerčních firmách.

2. Sociální princip

Minimálním standardem je pro nás zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu zaměstnanců. Zaměřujeme se primárně na pomoc osobám se zdravotním handicapem. Realita je taková, že u nás tvoří osoby zdravotně postižené (OZP) a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) 75 % všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu dohodu s Úřadem práce v Pelhřimově o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu dle §78 zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.

Zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba, práce z domova, budování bezstresového pracovního prostředí, nadstandardní sociální vztahy jsou základní součástí našeho podniku.

To ovšem neznamená, že by pracovníci nemuseli odvádět pracovní výkon. Každý má přesně dané časově ohraničené úkoly odpovídající jeho schopnostem a velikosti úvazku. Pracovní disciplína je vyžadována od každého. Snažíme se o dlouhodobý profesní růst a posilování podniku na trhu, s čímž souvisí i věnování významných prostředků do průběžného vzdělávání zaměstnanců. Využíváme bohatou studnici volně dostupných studijních materiálů, které doplňujeme placenými on-line kurzy, účastí na seminářích a odborných konferencích.

Průběžně vytváříme vlastní znalostní databázi, do které každý ze zaměstnanců pravidelně minimálně jednou týdně přispívá.

Nadstandardní pracovní podmínky sice snižují celkovou ekonomickou efektivitu firmy, to se ovšem snažíme částečně dohánět využíváním nejmodernějších informačních technologií a neustálým zefektivňováním pracovních operací.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Naše pracovní porady jsou velmi otevřené a většinu rozhodnutí přijímáme společně. Zaměstnanci jsou průběžně informováni jak o ekonomice jednotlivých zakázek , tak o celkovém stavu firmy. Máme nastaven systém odměn, inovativní nápady a přístupy, se kterými může přijít každý, oceňujeme. Z vnitrofiremních brainstormingů vzešla řada velmi důležitých strategických rozhodnutí.

I tento aspekt je zapsán v obchodním rejstříku: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné výrobní porady, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.“

3. Ekonomický princip

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.

I tento princip máme vtělen do zakládajících dokumentů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) reinvesticí zisku ve výši více než 50  % zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj produktů firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.“

30 % obratu by mělo být tvořeno tržbami z vlastních výrobků a služeb. Tohoto limitu jsme dosáhli již po roce provozu, kdy start podnikání byl podpořen dotací z OZP. Prostředky z veřejných zdrojů (příspěvky od Úřadu práce) v roce 2018 činí necelých 10 % našeho obratu a pokrývají cca 30 % našich mzdových nákladů. Na vlastní činnost si tak musíme vydělat stejně jako běžné komerční firmy, a to při splnění řady omezujících podmínek, kterými se většina firem nezabývá.

4. Environmentální princip

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit, je environmentální prospěch.

Maximálně se snažíme snižovat energetickou náročnost naší činnosti. Využíváme úsporné notebooky, používáme tiskárnu třídy Energy Star. V zimě v sídle společnosti topíme dřevěnými briketami a doplňkově využíváme elektrická akumulační kamna.

Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. Provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).

Zaměstnanci z větší části pracují z domova. Díky tomu dochází ke snižování emisí CO2 emitovaných při dojíždění do práce.

Tento znak je také vtělen do zakládajícího dokumentu společnosti: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) rozvojem podnikatelské činnosti na konceptu enviromentálního prospěchu – udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí – řešením konkrétního enviromentálního problému (t.j. zejména snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů).“

5. Místní princip

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost zaměřujeme především na subjekty z Kraje Vysočina Jihomoravského kraje, odkud pochází většina našich zákazníků. Máme však zákazníky i z jiných koutů republiky a dokonce i ze zahraničí.

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například papíry, další spotřební materiál, vybavení firmy (notebooky, telefony) a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem z okresu Pelhřimov.

Většina zaměstnanců žije v okrese Pelhřimov.

Úzce spolupracujeme s neziskovými organizacemi v regionu. Společnost PTL, s.r.o. je předsedou Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. a přímo se tak podílíme na aktivitách rozvíjejících zdejší region.

Opět máme povinnost naplňování tohoto principu včleněnu do zakládající listiny. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) spoluprací s lokálními subjekty, kdy do výběrových řízení budou zařazeny místní firmy a podnikatelé včetně podpory lokálních aktivit a potřeb z důvodu podpory rozvoje regionu.“

K čemu naplňování těchto principů vede?

Není toho málo co mají sociální podniky naplňovat. Tím se liší od běžných komerčních subjektů zaměřených pouze na zisk. V naší společnosti PTL, s.r.o. dosahování těchto principů vytváří úžasnou tvůrčí atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se jak v odbornosti, tak v začleňování do běžného života. To je účelem integračních sociálních podniků.

Přečtěte si o příbězích našich zaměstnanců více. Budeme rádi, pokud nás vyzkoušíte a staneme se součástí vašeho příběhu při propagaci na internetu.

TOP